/ Status page

All Systems Operational
OpenStack 2 & NextVPS Operational
Horizon Dashboard Operational
NextVPS Dashboard Operational
Availabillity Zone AMS-EQ1 Operational
Availabillity Zone AMS-EQ3 Operational
Availabillity Zone AMS-EU4 Operational
API Services Operational
OpenStack 1 Operational
Skyline Dashboard Operational
Availabillity Zone NL1 Operational
Availabillity Zone NL2 Operational
API Services Operational
ObjectStore Service Operational
Classic VPS Operational
Classic Interface Operational
Zone NL1 Operational
Zone NL2 Operational
Zone NL3 Operational
Network infrastructure Operational
Network Operational
DNS ? Operational
OpenStack Connect ? Operational
Backup services Operational
Organization Operational
Website ? Operational
Telephone Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Scheduled Maintenance
Geachte klant,

De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest om de CloudVPS Objectstore omgeving voor te bereiden op verdere verbeteringen en stabilisaties. Via dit bericht willen we u op de hoogte stellen van de werkzaamheden die we gaan uitvoeren om deze verbeteringen door te voeren, beginnende vanaf 21 januari 2020.

In deze mail leest u het volgende:
1. Wat gaat er veranderen
2. Test uw applicatie
3. Planning van de werkzaamheden
4. Gevolgen voor u
5. Meer informatie

1. Wat gaat er veranderen
De afgelopen tijd hebben wij hard gewerkt aan het inrichten van frontend servers voor de Objectstore. We hebben deze servers voorzien van de nieuwste versies van Varnish, HAProxy, Keepalived en OpenSSL.
Dankzij deze nieuwe versies wordt de beveiliging van HTTPS/SSL verbindingen verder verbeterd, en wordt het ook mogelijk om TLS 1.3 en HTTP/2 te gebruiken voor SSL verbindingen. Tevens gaan we ook support voor IPv6 toevoegen aan de Objectstore.

Omdat we de beveiliging verhogen van SSL/HTTPS connecties, zijn een aantal ciphers uitgeschakeld waardoor oude applicaties mogelijk niet meer correct werken via HTTPS. Uit tests blijkt dat ondersteuning voor Windows XP met IE8 en oudere Java versies (versie 6 en lager) komen te vervallen.

2. Test uw applicatie
Omdat we begrijpen dat deze wijzigingen mogelijk impact hebben op uw bedrijfsvoering en/of applicaties, is het mogelijk om vóór 21 januari al te testen of uw omgeving blijft functioneren.

Door middel van een kleine wijziging aan uw hosts file (in Linux vindt u deze in /etc/hosts), is het mogelijk om uw connecties te laten lopen via onze nieuwe frontend servers.

Voeg hiervoor deze regels toe (verander $tenant_id$ in uw eigen project id):
89.31.101.70 $tenant_id$.objectstore.eu
2a02:348:c8:6479::1 $tenant_id$.objectstore.eu

Uiteraard moet u deze wijziging doen op de clients/servers die daadwerkelijk verbinding maken met de objectstore. We raden u aan deze test te doen voordat de werkzaamheden uitgevoerd worden op 21 januari.

Vergeet niet om de geplaatste regels na het testen weer te verwijderen, om zo verzekerd te blijven van uw verbinding naar de objectstore. De hierboven aangegeven IP adressen zijn namelijk alleen beschikbaar tot alle werkzaamheden zijn afgerond.

3. Planning van de werkzaamheden
De objectstore is redundant uitgevoerd. Hierdoor is het mogelijk om de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren.

Op dinsdag 21 januari gaan we het 1e IP-adres overzetten naar de nieuwe frontend.
Op dinsdag 28 januari gaan we het 2e IP-adres overzetten.
Op woensdag 29 januari zullen we de resterende IP-adressen overzetten.

Tot slot, zullen we op dinsdag 4 februari IPv6 records toevoegen in de DNS, waardoor objectstore ook via IPv6 bereikbaar wordt.

4. Gevolgen voor u
In principe merkt u niets van onze werkzaamheden; nadat we het 1e IP-adres hebben overgezet, zal naar verwachting een kwart van alle verbindingen uitkomen bij de nieuwe frontend servers. Uiteraard houden we de omgeving extra goed in de gaten om ervoor te zorgen dat alles optimaal blijft functioneren.

5. Meer informatie
We gaan gefaseerd over, zodat we kunnen controleren of de wijziging binnen de omgeving mogelijk de reden is van eventuele problemen. Mochten er meldingen of problemen gedetecteerd worden kunnen we na onderzoek besluiten het gemigreerde IP adres terug te verwijzen naar de oude omgeving.
Mocht u problemen ervaren na de werkzaamheden, tijdens de voorbereiding of heeft u naar aanleiding van deze mail nog een vraag of opmerking? Stuur dan een bericht naar support@cloudvps.com, zodat we dit verder kunnen oppakken.

U kunt de status van dit onderhoud volgen op http://cloudvps-status.com


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


(English version)

Dear customer,

Recently we have been working hard on preparing the CloudVPS Objectstore environment for further improvements and stabilization. With this letter we would like to inform you of the work that we are going to perform to implement these improvements, starting from January 21st, 2020.

In this e-mail you can read the following:
1. What will change
2. Test your application
3. Work planning
4. Impact on you
5. More information

1. What will change
Recently we have worked hard on setting up new frontend servers for the Objectstore. We have installed these servers with the latest versions of Varnish, HAProxy, Keepalived and OpenSSL.
Thanks to these new versions, the security of SSL/HTTPS connections is further increased, and it is also possible to use TLS 1.3 and HTTP/2 for SSL connections. Also, we will add support for IPv6 in the Objectstore.

As we increase the security of SSL/HTTPS connections, a number of ciphers are going to be disabled making some legacy applications to possibly stop working correctly through HTTPS. Tests show that support for Windows XP with IE8 and older versions of Java (version 6 and lower) is dropped.

2. Test your application
Because we understand that these changes may have an impact on your business and / or applications, it is possible to test whether your environment will continue to function in advance to our maintenance starting from January 21st.

By making a small change to your hosts file (in Linux you will find this in /etc/hosts), it is possible to have your connections run through our new frontend servers.

To do this, add these rules (change $tenant_id$ in your own project id):
89.31.101.70 $tenant_id$.objectstore.eu
2a02:348:c8:6479::1 $tenant_id$.objectstore.eu

It goes without saying, that those changes need to be applied only on the clients / servers that actually connect to the object store. We recommend that you do this test before the work is carried out on January 21st.

Remember to remove the added lines once testing is completed, to remain assured of your connection to the object store. The IP addresses illustrated above will only be available until our work has been completed.

3. Work planning
The Objectstore is redundant, which makes it possible to carry out the work in phases.

On Tuesday, January 21st, we will transfer the 1st IP address to the new frontend.
On Tuesday, January 28th, we will transfer the 2nd IP address.
On Wednesday, January 29th, we will transfer the remaining IP addresses.

Finally, on Tuesday, February 4th we will add IPv6 records to the DNS, making the Objectstore accessible via IPv6.

4. Impact on you
Basically, you will not notice our work; after we have transferred the 1st IP address, we expect that around a quarter of all connections will end up with the new frontend servers. Of course, we keep a close eye on the environment to make sure everything is running smoothly.

5. More information
We migrate in phases, so we can check if our changes are the reason for possible problems. If we detect errors we can determine if the problems are related to the migration of the IP address and we can decide to revert it back to the old environment.
If you experience problems after the maintenance, during the preparation or if you have a question or comment as a result of this email, then please send us a message at support@cloudvps.com so we can answer this.

You can follow the status of this maintenance at http://cloudvps-status.com
Posted on Jan 21, 14:23 CET
(English version below)

Geachte klant,

In het kader van continu optimaliseren en verbeteren van onze dienstverlening kondigen we onderhoud op het netwerk van CloudVPS aan op:
- dinsdag 28 januari 2020

Dit onderhoud zal tussen 22:00 uur en 00:00 uur plaatsvinden. Als gevolg hiervan ervaart u op het CloudVPS OpenStack Classic platform mogelijk tijdelijke hinder met de connectiviteit van uw systeem(en). Uiteraard doen wij ons best om de mogelijke impact tot het minimum te beperken.

Onderstaande uiteenzetting beschrijft in meer detail welke werkzaamheden er zullen worden uitgevoerd, wat de mogelijke gevolgen voor u kunnen zijn en waar u terecht kunt mocht u aanvullende vragen of opmerkingen hebben.


1. Beschrijving van de werkzaamheden
In de nacht van dinsdag 28 januari zal tussen 22:00 uur en 00:00 uur een deel van de openstack routers worden voorzien van een nieuwe software versie.


2. Mogelijke gevolgen voor uw systeem
De betrokken routers in bovenstaande werkzaamheden ontsluiten zowel de CloudVPS Objectstore alsmede beide OpenStack platformen.
Voor zowel de ObjectStore als het OpenStack 2.0 platform is geen impact verwacht, aangezien we hiervoor overige redundante paden gaan gebruiken, zodat hier een soepele failover kan plaatsvinden.

De werkzaamheden hebben mogelijk wel een kleine impact voor systemen in het OpenStack 1.0 platform. Deze kunnen mogelijk tijdelijk kortstondig onbereikbaar zijn op het moment dat de router in onderhoud wordt genomen en daarmee een failover in gang zet. Deze korte onderbreking zal plaatsvinden tussen 22:00 uur en 00:00 uur en duurt naar verwachting minder dan een minuut. De onderbreking is alleen voor verkeer vanuit het publieke internet en uw systeem op het OpenStack 1.0 platform. Interne connecties over uw interne netwerk zijn geen onderdeel van dit onderhoud en zullen ook geen impact ervaren.


3. Contactinformatie
Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog aanvullende vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met onze servicedesk. Zij kunnen u ook assisteren mocht u na afloop van dit onderhoud nog hinder ondervinden met uw netwerkverbindingen.

Onze servicedesk is te bereiken op: support@cloudvps.com. Uw vraag zal door het supportteam zo spoedig mogelijk worden beantwoord.

U kunt de status van dit onderhoud volgen op http://cloudvps-status.com


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Dear customer,

This is an announcement for the upcoming maintenance window scheduled to optimize and improve the reliability the CloudVPS network.

- Tuesday January 28th

This maintenance window will take place between 22:00 and 00:00 CET.

As a result you may temporary experience a short period of network connectivity loss with your systems on the CloudVPS OpenStack Classic platform. We will keep the impact as low as possible.

The following explanation describes in more detail which activities will be carried out, what the possible consequences may be for your resources and where you can reach us if you have any additional questions or comments.

1. Maintenance description

In the night of 28 January, between 22:00 and 00:00 CET we will upgrade a part of the openstack routers to a new software version.

2. Possible impact on your resources

The affected routers for this maintenance are connecting to the CloudVPS Objectstore and both OpenStack platforms.
For the Objectstore and for the OpenStack 2.0 platform we do not expect any downtime or impact, as other redundant paths are used for a smooth failover.

The maintenance can have a minor impact on systems in the OpenStack Classic platform. A short disconnect (of under a minute) during router failover can occur between 22.00 and 00.00 CET, while we put the router into maintenance. This only affects traffic from internet to your instance.

Internal networks in Openstack 1 and Openstack 2 are not affected.

3. Contact information

If you have additional questions or comments in response to this message, please contact our service desk. They can assist you after the maintenance window if you still experience network issues.

Our service desk can be reached at: support@cloudvps.com. Your questions will be answered by our support team as soon as possible.

You can follow the status of this maintenance at http://cloudvps-status.com
Posted on Jan 14, 11:42 CET
Past Incidents
Jan 22, 2020

No incidents reported today.

Jan 21, 2020
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jan 21, 11:00 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jan 21, 10:00 CET
Scheduled - Geachte klant,

De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest om de CloudVPS Objectstore omgeving voor te bereiden op verdere verbeteringen en stabilisaties. Via dit bericht willen we u op de hoogte stellen van de werkzaamheden die we gaan uitvoeren om deze verbeteringen door te voeren, beginnende vanaf 21 januari 2020.

In deze mail leest u het volgende:
1. Wat gaat er veranderen
2. Test uw applicatie
3. Planning van de werkzaamheden
4. Gevolgen voor u
5. Meer informatie

1. Wat gaat er veranderen
De afgelopen tijd hebben wij hard gewerkt aan het inrichten van frontend servers voor de Objectstore. We hebben deze servers voorzien van de nieuwste versies van Varnish, HAProxy, Keepalived en OpenSSL.
Dankzij deze nieuwe versies wordt de beveiliging van HTTPS/SSL verbindingen verder verbeterd, en wordt het ook mogelijk om TLS 1.3 en HTTP/2 te gebruiken voor SSL verbindingen. Tevens gaan we ook support voor IPv6 toevoegen aan de Objectstore.

Omdat we de beveiliging verhogen van SSL/HTTPS connecties, zijn een aantal ciphers uitgeschakeld waardoor oude applicaties mogelijk niet meer correct werken via HTTPS. Uit tests blijkt dat ondersteuning voor Windows XP met IE8 en oudere Java versies (versie 6 en lager) komen te vervallen.

2. Test uw applicatie
Omdat we begrijpen dat deze wijzigingen mogelijk impact hebben op uw bedrijfsvoering en/of applicaties, is het mogelijk om vóór 21 januari al te testen of uw omgeving blijft functioneren.

Door middel van een kleine wijziging aan uw hosts file (in Linux vindt u deze in /etc/hosts), is het mogelijk om uw connecties te laten lopen via onze nieuwe frontend servers.

Voeg hiervoor deze regels toe (verander $tenant_id$ in uw eigen project id):
89.31.101.70 $tenant_id$.objectstore.eu
2a02:348:c8:6479::1 $tenant_id$.objectstore.eu

Uiteraard moet u deze wijziging doen op de clients/servers die daadwerkelijk verbinding maken met de objectstore. We raden u aan deze test te doen voordat de werkzaamheden uitgevoerd worden op 21 januari.

Vergeet niet om de geplaatste regels na het testen weer te verwijderen, om zo verzekerd te blijven van uw verbinding naar de objectstore. De hierboven aangegeven IP adressen zijn namelijk alleen beschikbaar tot alle werkzaamheden zijn afgerond.

3. Planning van de werkzaamheden
De objectstore is redundant uitgevoerd. Hierdoor is het mogelijk om de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren.

Op dinsdag 21 januari gaan we het 1e IP-adres overzetten naar de nieuwe frontend.
Op dinsdag 28 januari gaan we het 2e IP-adres overzetten.
Op woensdag 29 januari zullen we de resterende IP-adressen overzetten.

Tot slot, zullen we op dinsdag 4 februari IPv6 records toevoegen in de DNS, waardoor objectstore ook via IPv6 bereikbaar wordt.

4. Gevolgen voor u
In principe merkt u niets van onze werkzaamheden; nadat we het 1e IP-adres hebben overgezet, zal naar verwachting een kwart van alle verbindingen uitkomen bij de nieuwe frontend servers. Uiteraard houden we de omgeving extra goed in de gaten om ervoor te zorgen dat alles optimaal blijft functioneren.

5. Meer informatie
We gaan gefaseerd over, zodat we kunnen controleren of de wijziging binnen de omgeving mogelijk de reden is van eventuele problemen. Mochten er meldingen of problemen gedetecteerd worden kunnen we na onderzoek besluiten het gemigreerde IP adres terug te verwijzen naar de oude omgeving.
Mocht u problemen ervaren na de werkzaamheden, tijdens de voorbereiding of heeft u naar aanleiding van deze mail nog een vraag of opmerking? Stuur dan een bericht naar support@cloudvps.com, zodat we dit verder kunnen oppakken.

U kunt de status van dit onderhoud volgen op http://cloudvps-status.com


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


(English version)

Dear customer,

Recently we have been working hard on preparing the CloudVPS Objectstore environment for further improvements and stabilization. With this letter we would like to inform you of the work that we are going to perform to implement these improvements, starting from January 21st, 2020.

In this e-mail you can read the following:
1. What will change
2. Test your application
3. Work planning
4. Impact on you
5. More information

1. What will change
Recently we have worked hard on setting up new frontend servers for the Objectstore. We have installed these servers with the latest versions of Varnish, HAProxy, Keepalived and OpenSSL.
Thanks to these new versions, the security of SSL/HTTPS connections is further increased, and it is also possible to use TLS 1.3 and HTTP/2 for SSL connections. Also, we will add support for IPv6 in the Objectstore.

As we increase the security of SSL/HTTPS connections, a number of ciphers are going to be disabled making some legacy applications to possibly stop working correctly through HTTPS. Tests show that support for Windows XP with IE8 and older versions of Java (version 6 and lower) is dropped.

2. Test your application
Because we understand that these changes may have an impact on your business and / or applications, it is possible to test whether your environment will continue to function in advance to our maintenance starting from January 21st.

By making a small change to your hosts file (in Linux you will find this in /etc/hosts), it is possible to have your connections run through our new frontend servers.

To do this, add these rules (change $tenant_id$ in your own project id):
89.31.101.70 $tenant_id$.objectstore.eu
2a02:348:c8:6479::1 $tenant_id$.objectstore.eu

It goes without saying, that those changes need to be applied only on the clients / servers that actually connect to the object store. We recommend that you do this test before the work is carried out on January 21st.

Remember to remove the added lines once testing is completed, to remain assured of your connection to the object store. The IP addresses illustrated above will only be available until our work has been completed.

3. Work planning
The Objectstore is redundant, which makes it possible to carry out the work in phases.

On Tuesday, January 21st, we will transfer the 1st IP address to the new frontend.
On Tuesday, January 28th, we will transfer the 2nd IP address.
On Wednesday, January 29th, we will transfer the remaining IP addresses.

Finally, on Tuesday, February 4th we will add IPv6 records to the DNS, making the Objectstore accessible via IPv6.

4. Impact on you
Basically, you will not notice our work; after we have transferred the 1st IP address, we expect that around a quarter of all connections will end up with the new frontend servers. Of course, we keep a close eye on the environment to make sure everything is running smoothly.

5. More information
We migrate in phases, so we can check if our changes are the reason for possible problems. If we detect errors we can determine if the problems are related to the migration of the IP address and we can decide to revert it back to the old environment.
If you experience problems after the maintenance, during the preparation or if you have a question or comment as a result of this email, then please send us a message at support@cloudvps.com so we can answer this.

You can follow the status of this maintenance at http://cloudvps-status.com
Jan 7, 16:00 CET
Jan 20, 2020

No incidents reported.

Jan 19, 2020

No incidents reported.

Jan 18, 2020

No incidents reported.

Jan 17, 2020

No incidents reported.

Jan 16, 2020

No incidents reported.

Jan 15, 2020

No incidents reported.

Jan 14, 2020

No incidents reported.

Jan 13, 2020

No incidents reported.

Jan 12, 2020

No incidents reported.

Jan 11, 2020

No incidents reported.

Jan 10, 2020

No incidents reported.

Jan 9, 2020

No incidents reported.

Jan 8, 2020

No incidents reported.